Jak uzyskać pozwolenie na budowę ?

Powiat Warszawski Zachodni

W celu uzyskania pozwolenia na budowę składamy do Starostwa Powiatu Warszawsko Zachodniego Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 129/133

 1.           Wniosek
 2.           Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (oryginał)  na udostępnionych formularzach

Lista załączników do wniosku:

 1.     Mapa do projektu sporządzana przez geodetę niezbędna do przygotowania projektu zagospodarowania działki

 

 1.     Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (pot. plan miejscowy, MPZP) – akt prawa miejscowego przyjmowany w formie uchwały rady gminy, określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji. Składa się z części tekstowej (uchwała) oraz graficznej (załącznik do uchwały).

W celu uzyskania MZPZ Inwestor składa wniosek do właściwego urzędu gminy.

 

 1.     Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (kiedy nie ma Miejscowego Planu Zagospodarowania)

Decyzja ustalająca warunki zmiany sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych. W obecnej formie jest wydawana tylko dla terenów, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Inaczej niż przy pozwoleniu na budowę, do ustalenia warunków zabudowy nie jest niezbędne posiadanie przez wnioskującego praw do nieruchomości. Decyzja sama w sobie nie rodzi prawa do terenu, ani nie narusza prawa własności. O ustalenie warunków zabudowy dla dowolnego terenu może zatem wystąpić każdy.

Aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy musimy spełnić szereg warunków określonych w art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  np.

 • przynajmniej jedna z  działek dostępnych z tej samej drogi publicznej jest zabudowana
 • zabudowa sąsiednich działek nie umożliwia określenia wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów i cech w szczególności gabarytów i formy architektonicznej, linii budowlanej i zagęszczenia zabudowań – innymi słowy nasz dom będzie musiał przypominać domy sąsiednie
 • dostęp do drogi publicznej,
 • istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego
 • teren nie wymaga uzyskania zgody na odrolnienie (dot. gruntów I-III klasy), lub został uwzględniony jako nierolny w starych wygasłych planach zagospodarowania przestrzennego.

Organem samorządowym wydającym decyzję o warunkach zabudowy jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). W praktyce decyzję wydaje w jego imieniu odpowiednia komórka w urzędzie gminy. Najczęściej jest to (zależnie od organizacji gminy) wydział urbanistyki, geodezji albo planowania przestrzennego.

 

O decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wnioskuje Inwestor do urzędu Gminy/Miasta. 

Decyzja powinna posiadać klauzulę ostateczności.

 

 1.     Projekt Architektoniczno – budowlany

Projekt w 4 egzemplarzach, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia.

Adaptację projektu do naszych potrzeb i wymogów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu  wykonuje uprawniony Architekt.

 1.     Projekt zagospodarowania działkilub terenu sporządzony na aktualnej kopii mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.

 

Projekt zagospodarowania działki powinien zawierać:

 • Warunki przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej

PGE Dystrybucja SA Rejon Energetyczny Pruszków ul. Waryńskiego 4/6  (22) 738 23 27 dane kontaktowe, wnioski

 • Warunki przyłączeniowe do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

– „Eko-Babice” Stare Babice ul. Kutrzeby 36 tel. (22) 722-90-08

Wniosek o wydanie warunków technicznych

– “Mokre Łąki” 05-080 Izabelin Mokre Łąki 8, Truskaw  tel. ( 22) 721 80 72

Procedura podłączenia

Wniosek do pobrania 

 • Warunki przyłączeniowe do sieci gazowej

Polska Spółka Gazownictwa Oddział Warszawa ul. Równoległa 2a Tel. (22) 667-39-00

Więcej informacji tu

 • Projekt Szamba– 4 oryginalne egzemplarze (w przypadku brak możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej).
 • Informacja o przebiegu urządzeń melioracyjnych na działce

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim ul. Traugutta 4A Tel. 22 755-50-56

Więcej informacji tu

 

 • Oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą

– gminną – wydaje Urząd Gminy, Referat Gospodarki Komunalnej

– powiatową – wydaje Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Maz. Ul. Poznańska 300  na wniosek inwestora

 

 • Decyzję Referatu Gospodarki Nieruchomości i Ochrony Gruntów Rolnych Starostwa w sprawie wyłączenia terenu z produkcji rolnej(w zależności od potrzeb)

 

 • Decyzję Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w sprawie wyłączenia terenów z produkcji leśnej(w zależności od potrzeb)
  Więcej informacji tu
 • Wyniki badań geologiczno – inżynieryjskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych  (w zależności od potrzeb) Tutaj znajdziesz więcej informacji o badaniach geotechnicznych.
 • Uprawnienia budowlane projektanta określające specjalność oraz zakres prac projektowych lub budowlanych objętych tym uprawnieniem
 • Zaświadczenie Izby samorządu zawodowego poświadczające wpis projektanta na listę członków właściwej izby
 • Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
 • Inne uzgodnienia zawarte w decyzji o warunkach zabudowy lub w wypisie z miejscowego planu zagospodarowania (np. pozwolenia wodno prawne, uzgodnienia z konserwatorem przyrody i zabytków)
 • Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora ( w zależności od potrzeb)
 • Odpis KRS w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną
 • W przypadku działań budowlanych prowadzonych na obiektach istniejących należy dostarczyć dowód stwierdzający legalność obiektu budowlanego ( zgłoszenie zamiaru użytkowania, pozwolenie na użytkowanie) oraz załączyć inwentaryzację stanu istniejącego.