Usługi geodezyjne

Wykonujemy pełen zakres prac geodezyjnych.
Ceny konkurencyjne. Szybki termin wykonania. Działamy również w soboty.
Skontaktuj się z nami w celu wyceny prac !!!

1. Mapa do celów projektowych

Opracowujesz  projekt  do pozwolenia na budowę. Dostarczymy aktualną mapę (papierową i elektroniczną) dla architekta do wykonania projektu.

Mapa do celów projektowych jest opracowaniem powstałym na bazie aktualnej mapy zasadniczej na którym geodeta nanosi aktualny stan zagospodarowania (budynki, szczegóły terenowe, sieci uzbrojenia terenu i urządzania związane z nimi), rzędne terenu.

Mapa jest aktualna do momentu w którym nastąpią zmiany w terenie, które powinny być naniesione na nią. Zazwyczaj Urzędy proszę o potwierdzenie aktualności mapy po 6 msc od jej sporządzenia.

2. Wytyczenie budynku/przyłączy

Rozpoczynasz budowę. Wyznaczymy położenie budynku/przyłącza na działce. Dokonamy wpisu w dzienniku budowy.

Wytyczenie to czynności pomiarowe mających na celu wskazanie w terenie położenia realizowanego obiektu budowlanego. Najczęściej wytyczymy osie fundamentowe które zaznaczamy na przygotowanych przez ekipę budowlaną ławicach drewnianych. Czynności te poprzedzone są zaznaczeniem położenia obiektu na gruncie pozwalającym na zdjęcie humusu(ziemi) w miejscu w którym będzie budowany obiekt.

3. Narada koordynacyjna ZUD/SUT

Masz projekt sieci/przyłącza. Skoordynujemy  lokalizację przyłącza/sieci z innymi podmiotami.

4. Inwentaryzacja budynku/mediów

Zakończyłeś budowę i chcesz rozpocząć użytkowanie. Pomierzymy inwestycję i wykonamy  mapę niezbędną do zgłoszenia do użytkowania.

Inwentaryzacja powykonawcza lub geodezyjny pomiar powykonawczy – Pomiary geodezyjne po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. W ramach prac powstaje mapa inwentaryzacji powykonawczej, która jest wymagana do zgłoszenia do użytkowania budynku mieszkalnego. Dodatkowo geodeta przygotowuje oświadczenie o zgodności położenia obiektu podlegającego inwentaryzacji z zatwierdzonym projektem

5. Wznowienie granicy/ustalenie granicy

Nie wiesz gdzie przebiega granica twojej działki. Oznaczymy znaki graniczne w terenie.

Kiedy nie wiesz gdzie przebiega granica działki pomiędzy tobą a sąsiadami oraz istnieję decyzje administracyjno-sądowe ustalające takie granice (np. podział nieruchomości, scalenie) to możesz zlecić geodecie wyznaczenie/wznowienie znaków  granicznych na gruncie.

Geodeta powiadomi strony postępowania i w ich obecności sporządza protokół wyznaczenia punktów granicy/wznowienia znaków granicznych.

6. Podział działki

Chcesz sprzedać część swojej działki lub znieść współwłasność. Wydzielimy działki  byś mógł to zrobić u notariusza.

Podział geodezyjny nieruchomości ma na celu wyodrębnienie, w ramach jednej nieruchomości większej ilości działek gruntu, bez zmiany podmiotu prawa własności. Działki te mogą stać się przedmiotami obrotu na rynku nieruchomości (będzie możliwa ich sprzedaż lub darowizna).

Podział nieruchomości może przebiegać w procesie administracyjnym (zgoda wszystkich stron) lub w procesie sądowym gdy zgoda taka nie jest możliwa.

Podziału administracyjny nieruchomości wygląda następująco:

 • Zlecenie geodecie uprawnionemu opracowania wstępnego projektu podziału nieruchomości
 • Geodeta porównuje mapę z terenem i ewentualnie wykonuje pomiar jeżeli zachodzi taka konieczność
 • Dla podziałów zgodnych z miejscowym planem zagospodarowania (MPZP) Geodeta przygotowuje wstępny projekt podziału i składa go do Gminy w celu zaopiniowania zgodności z MPZP
 • Wydanie postanowienie dot. wstępnego projektu przez właściwy organ (Wójt, Burmistrz, Prezydent lub właściwy Sąd)
 • Geodeta przeprowadza czynności przyjęcia granicy nieruchomości do podziału (w razie konieczności wzywani są sąsiedzi)
 • Geodeta wykonuje mapę prawną z projektem podziału nieruchomości, przygotowuje operat i składa operat do ośrodka geodezyjnego
 • Po zatwierdzeniu operatu przez ośrodek i przyjęciu do zasobu Państwowego wydawane są uwierzytelnione mapy z projektem podziału
 • Składany jest wniosek o zatwierdzenie podziału i  wydawana jest decyzja przez właściwy organ (Wójt, Burmistrz, Prezydent lub właściwy Sąd)

7. Rozgraniczenie

Jesteś w sporze z sąsiadem dot. przebiegu granicy. Wykonamy niezbędne czynności do zakończenia takiego sporu w postępowaniu administracyjnym lub sądowym.

Rozgraniczenie to postępowanie przed organami państwowymi mające na celu ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne a nie można stwierdzić stanu prawnego (stan prawny nie był zatwierdzony orzeczeniem administracyjnym lub sądowym).

Administracyjną fazę postępowania o rozgraniczenie otwiera złożenie przez zainteresowanego podania do wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Organ ten prowadzi rozgraniczenie w trybie postępowania administracyjnego. W toku tego postępowania biegły geodeta odtwarza na gruncie przebieg granic na podstawie śladów, znaków granicznych, dokumentów z ewidencji gruntów (map) i punktów osnowy geodezyjnej. Postępowanie kończy się decyzją administracyjną o ustaleniu przebiegu granicy. W przypadku braku tych danych geodeta  przyjmuje od stron oświadczenia na temat przebiegu granicy. Jeżeli nie ma sporu co do przebiegu granicy, postępowanie kończy decyzją administracyjną o ustaleniu przebiegu granicy. Strony mogą również zawrzeć przed geodetą ugodę regulującą przebieg granicy. Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może zgodnie z art. 33 ust.3 żądać przekazania sprawy sądowi. Organ administracji umarza postępowanie i przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi.

W fazie sądowej postępowanie o rozgraniczenie prowadzi sąd rejonowy w trybie postępowania nieprocesowego, kończącego się wydaniem postanowienia, od którego służy uczestnikom apelacja do sądu okręgowego. W pierwszej kolejności dąży się do ustalenia stanu prawnego przebiegu granicy, tzn. bierze się pod uwagę wszelkie przypadki nabycia i utraty własności spornych gruntów, w szczególności w drodze zasiedzenia i uwłaszczenia. Jeżeli stanu prawnego nie da się ustalić, sąd ustali przebieg granicy na podstawie ostatniego spokojnego stanu posiadania. Jeżeli i tego stanu nie da się ustalić, sąd ustali przebieg granicy uwzględniając wszelkie okoliczności; w tym ostatnim przypadku może przyznać jednemu z właścicieli odpowiednią dopłatę pieniężną. Rozstrzygnięcie o rozgraniczeniu według stanu prawnego jest orzeczeniem deklaratoryjnym, natomiast według ostatniego spokojnego stanu posiadania i według wszelkich okoliczności – konstytutywnym. W postanowieniu o rozgraniczeniu sąd winien zamieścić rozstrzygnięcie o nakazaniu wzajemnego wydania części nieruchomości nie znajdujących się w posiadaniu właścicieli, ponieważ inaczej postanowienie nie będzie się nadawać do przymusowego wykonania w drodze egzekucji.

8. Dokumentacja do celów prawnych

Uczestniczysz w postępowaniu sądowym  np. zasiedzenie, droga konieczna, zniesienie współwłasności lub inne i potrzebujesz mapy geodezyjnej do Sądu. Wykonamy taką mapę do celów sądowych.

Masz następujący problem prawny związany ze swoją nieruchomością:

 • brak drogi koniecznej,
 • służebność,
 • rozgraniczenie,
 • nieuregulowane granice działki,
 • nieaktualny stan prawny,
 • błędy geodezyjne,
 • zadłużenie
 • nieuregulowany stan prawny

Opisz go  i skontaktuj się celem ustalenia sposobu współpracy.