Zakończenie budowy i przystąpienie do użytkowania

Powiat warszawski zachodni (Stare Babice, Ożarów Mazowiecki, Lipków, Leszno, Kampinos, Błonie, Izabelin, Borzęcin, Latchorzew, Zielonki, Blizne Łaszczyńskiego, Koczargi, Kwirynów i inne)

 1. Inwestor chcąc przystąpić do użytkowania wybudowanego obiektu budowlanego, dla którego wydano decyzję o pozwoleniu na budowę, a który nie należy do kategorii obiektów budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zobowiązany jest do złożenia w odpowiednim organie nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy.Zawiadomienie o zakończeniu budowy należy także złożyć w przypadku zamiaru przystąpienia do użytkowania następujących obiektów budowlanych, których budowa możliwa jest po dokonaniu zgłoszenia budowy:
 • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 • sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych oraz elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV.

Do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić, jeżeli w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, organ nadzoru budowlanego nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

Zamiast złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy inwestor może wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie.

 1. Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych należy także złożyć w przypadku robót prowadzonych na podstawie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (robót określonych w tym pozwoleniu), po przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego.
 1. W przypadku chęci wcześniejszego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego (przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę), dla którego wymagane jest złożenie we właściwym organie nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, koniecznym jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (częściowym).
 1. W przypadku, gdy projekt obiektu budowlanego nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych, to inwestor dokonujący zawiadomienia o zakończeniu budowy zobowiązany jest zawiadomić (zgodnie z przepisami szczególnymi) o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania:
 • Państwową Inspekcję Sanitarną,
 • Państwową Straż Pożarną.

Organy te zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Niezajęcie przez te organy stanowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag. W takim przypadku inwestor do zawiadomienia o zakończeniu budowy dołącza oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wyżej wymienionych organów.

 

Kiedy powinieneś załatwić sprawę?

Inwestor ma obowiązek przez rozpoczęciem użytkowania obiektu zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy.

Wymagane załączniki do zawiadomienia

Do zawiadomienia należy dołączyć załączniki (art. 57 ustawy Prawo budowlane):

 1. Dziennik budowy, należycie wypełniony, z wpisem geodety uprawnionego o wytyczeniu obiektu na gruncie.
 2. Oświadczenie kierownika budowy:
 3. a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi przepisami i normami.
 4. b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
 5. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
 6. Protokół badań i sprawdzeń oraz potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy:
 •         Protokół sprawdzenia instalacji gazowej wewnętrznej – WYSTAWIONY WYŁĄCZNIE przez osobę posiadającą ŚWIADECTWO     KWALIFIKACJI grupy 3 DOZÓR
 •         protokół (potwierdzenie) odbioru przyłącza gazu
 •         protokół odbioru przyłącza kanalizacyjnego lub oświadczenie kierownika budowy o szczelności zbiornika szamba
 •         protokoły badań i sprawdzeń instalacji elektrycznej i odgromowej
 •         protokół odbioru przyłącza elektrycznego (potwierdzenie zainstalowania stałego licznika poboru mocy)
 •         protokół (opinię) kominiarski.
 •         protokół odbioru przyłącza wodociągowego / w przypadku własnego ujęcia wody- studni, aktualny protokół badania wody .(nie dotyczy budynkówmieszkalnych)
 •         wentylacji mechanicznej – badanie skuteczności i poziomu hałasu.
 1. W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy (jak w p.2) powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.
 2. Dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe.
 3. Stanowiska organów: KPPSP, PIS lub  oświadczenie inwestora o braku sprzeciwu lub uwag ze strony ww. organów, jeżeli projekt budowlany obiektu budowlanego nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych

Ponadto przedłożyć:

 1. Kserokopię decyzji pozwolenia na budowę / zgłoszenie budowy do wglądu,
 2. Zatwierdzony przy pozwoleniu na budowę /zgłoszeniu projekt budowlany – do wglądu.
 3. pełnomocnictwo dla osoby działającej na rzecz inwestora wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (17zł ). Opłata skarbowa nie dotyczy członków najbliższej rodziny inwestora.

 

UWAGA:

 • Opłata skarbowa od budynków innych niż mieszkalne wynosi 0,25zł x powierzchnia użytkowa budynku (nie więcej niż 135zł). Do wniosku należy załączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.   Budownictwo mieszkaniowe zwolnione jest z opłat skarbowych.
 • Do odbioru dokumentacji z PINB wymagane jest posiadanie pełnomocnictwa, w przypadku gdy inwestor nie działa samodzielnie.

 

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
 • Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Zawiadomienie o zakończeniu budowy składa się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego w przypadku, gdy pozwolenie na budowę wydane było przez wojewodę. Natomiast w pozostałych przypadkach zawiadomienie o zakończeniu budowy składa się do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

 

Powiat Warszawski Zachodni

Powiatowy Inspektora Nadzoru Budowlanego

 1. Poznańska 129/133
  05-850 Ożarów Mazowiecki
  tel. 22 733-72-60

Godziny otwarcia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
poniedziałek – 9.00 – 17.00
wtorek, środa, piątek – 8.00 – 16.00

Wnioski do pobrania:  http://bip.pwz.pl/194,pinb.html

Powiat Pruszkowski 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

 tel: 0-22 490-99-07 

adres: 05-800 Pruszków, ul. Staszica 4

E-mail: pinb@powiat.pruszkow.pl

Godzina Pracy Inspektoratu:

Poniedziałek – Piątek (8.00 – 16.00)

Punkt Podawczy ul. Drzymały 30

Poniedziałek (8.00-18.00)

Wtorek-Piątek (8.00-16.00)

Wnioski do pobrania:  http://bip.powiat.pruszkow.pl/?c=4417